Drogi Kliencie

W związku z obowiązywaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Pragniemy poinformować się, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

EDINA Vetcare Group S.A.
Powązkowska 44C
01-797 Warszawa

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz wymóg ich podania

W zależności od usług, z których Państwo skorzystają podane dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • realizacja usług weterynaryjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przez okres do 5 lat od ostatniego świadczenia usługi);
  • finansowo – księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (przez okres 6 lat);
  • ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego osób przebywających na terenie monitorowanych obiektów – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (przez okres do 90 dni);
  • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym przede wszystkim w celu obsługi Państwa zgłoszeń oraz obrony przez roszczeniami i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) (przez okres do 6 lat).

Podanie danych w ramach poszczególnych procesów jest dobrowolne, ale niezbędne do ich prawidłowej realizacji, w tym do należytego wykonania umowy.

Przysługujące Państwu prawa

Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile realizacja takiego żądania nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych osobowych

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak podmioty pośredniczące lub wspierające w czynnościach związanych z wykonaniem umowy (np. dostawcy usług IT, laboratoriów, Nadzorowi Farmaceutycznemu, Inspektorowi Weterynaryjnemu, Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej, kancelarii prawnych, firmom transportowym oraz ochrony).

Kontakt

W sprawie uzyskania więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres iod@edina.pl lub korespondencyjnie na ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa (z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”)